Uncategorized

Kritička angažiranost digitalne humanistike

Svaka kritika, dobronamjerna ili ne, ostavit će neki trag koji može naše djelovanje znatno poboljšati ili ćemo kritikom shvatiti greške i pogrešne korake koje činimo. Alan Liu govori o tome kako je digitalna humanistika zaboravljala na kulturni kriticizam, njeni praktičari svoju kritiku okreću ka potpunom registru društva, oblastima ekonomije, politike, ili idejama poput “digitalnog jazza”,… Continue reading Kritička angažiranost digitalne humanistike

Uncategorized

Dizajn kao retorika

21. vijek nam donosi nove, digitalne forme dizajna, monitori postaju važan faktor čovjekove svakodnevnice, vizualno daje snagu, komplementira ili u potpunosti mjenja tekstualno. “Računarski preokret” nam je donio neki novi vid kulturne dimenzije, pa  tako postajemo više naviknuti i zavisni računarskom vizualizacijom, monitore gledamo i pouzdano i sa sigurnošću ih  upotrebljavamo, smatra Berry. Dobar primjer… Continue reading Dizajn kao retorika

Uncategorized

Proizvodnja distribuiranog znanja

Mnoštvo ljudi radi na jednom projektu digitalne humanistike, doprinos svakog od njih je vidljiv, sa svojim znanjem određenog domena oni omogućavaju istraživačkom pitanju da bude konceptualizovano, da se na njega može odgovarati a onda i rekonceptualizirati i ponovo tražiti odgovor. -Svaki od članova tima radi sa nadležnim koordinatorom projekta i tehničkim urednikom koji kolaborativno artikulišu… Continue reading Proizvodnja distribuiranog znanja

CULTUROLOGY, AUTHORS · Uncategorized

Autorstvo i kultura otvorenih izvora

U početku ću navesti citat Johna Updike: “Štampana, uvezana i plaćena knjiga je bila – i još je uvijek, u ovom momentu – uzbudljivija, zahtjevnija i za njene proizvođače i njene potrošače. Ona je mijesto susreta, u tišini, između dva uma koji jedan drugog prate u stope”. Gore spomenuti citat je Cohen citirao, naglašavajući nepisani ugovor… Continue reading Autorstvo i kultura otvorenih izvora

Uncategorized

Prostorna humanistika i duboko mapiranje

Geografski informacioni sistemi i najnovije digitalne tehnologije čine prostor bitnom karikom humnističkih nauka,  to možemo nazvati multi-dimenzionalni i multi-disciplinarni pristup- prostorna humanistika. To je polje digitalne humanistike, vođeno pretpostavkom da će nove tehnologije omogućiti preokret sa dvodimenzionalnih statičkih mapa na multidimenzionalne reprezentacije prostora, zatim razviti interaktivne sisteme gdje će prostor i mjesto biti promatrani  dinamički, a… Continue reading Prostorna humanistika i duboko mapiranje

Uncategorized

Projekat kao osnovna jedinica digitalne humanistike

Projekat predstavlja akademski rad koji zahtjeva dizajniranje, upravljanje, projektiranje u futurističkom smislu te kolaboraciju. Projekti digitalne humanistike su projektivni i uključuju različite dimenzije koordinacije, eksperimentiranja, i produkcije. Burdick sa kolegama smatra da postoje i sličnosti i razlike projekata digitalne i tradicionalne humanistike. Ono što je slično je da obe vrste humanistike uključuju praksu analize, kritike,… Continue reading Projekat kao osnovna jedinica digitalne humanistike

Uncategorized

Tenzije između digitalnog i humanističkog

Vezano za temu, Svensson tvrdi da smo u velikom  izazovu, jer se to tiće i digitalne humanistike koja se još uvijek definiše.  Dva trenda koja je obilježavaju su: prvi koji se fokusira na građenje digitalnih alatki za humanistička istraživanja i  drugi je fokusiran na korišćenje digitalne tehnologije kao komunikacijske alatke. S druge strane MC Pherson ih… Continue reading Tenzije između digitalnog i humanističkog